NOTICE-AND-TAKEDOWN PROCEDURE


Genom att använda notice-and-takedown (NTD)-formuläret har du möjlighet att rapportera olagligt innehåll på vår webbplats. NTD-processen initieras genom en förfrågan (Notice) och kan efter konstaterande av olagligt innehåll i vissa fall leda till borttagning av det aktuella innehållet (Take Down) från vår webbplats. Vill du starta en NTD-process? Vi rekommenderar att du alltid först tar direkt kontakt med partiet som sprider det olagliga innehållet!1. Vad kan du rapportera med en NTD-anmälan till Bigshopper?


För att göra en NTD-anmälan är det nödvändigt att produkten eller informationen på vår webbplats kan betraktas som olaglig eller otillbörlig. För definitionen av olagligt innehåll håller vi oss till definitionen enligt Förordning (EU) 2022/2065 (se också: Förordning (EU) 2022/2065). Olagligt innehåll är: all information som i sig självt eller i samband med en aktivitet, inklusive försäljning av produkter eller tillhandahållande av tjänster, strider mot EU-lagen eller mot lagstiftningen i en medlemsstat, oavsett det exakta syftet eller naturen av den lagen.

Här handlar det konkret om följande innehåll:

 • Överträdelse av immateriella rättigheter: gäller intrång i upphovsrätten, varumärkesintrång, patentintrång och andra former av intrång i immateriella rättigheter. Det kan handla om obehörig delning eller användning av upphovsrättsskyddat material, varumärken, patent osv.
 • Förnedrande eller diskriminerande innehåll: gäller information som uppmanar till hat, diskriminering, våld eller fiendtlighet baserat på egenskaper som ras, kön, religion, sexuell läggning osv.
 • Terroristpropaganda: information som uppmanar till eller sprider propaganda för terroristiska aktiviteter, våld eller extremism.
 • Förtal eller smädelse riktad mot anmälaren: falska påståenden som kan skada anmälarens rykte.
 • Hot riktade mot anmälaren: information som innehåller hot, trakasserier eller våld.
 • Barnpornografi: innehåll som innehåller sexuellt explicit bildmaterial av minderåriga.
 • Oanständigt innehåll: material som betraktas som stötande, sexuellt explicit eller olämpligt.
 • Handel med illegala varor: innehåll som rör försäljning eller distribution av olagliga varor, såsom droger, stulna varor, förbjudna vapen, osv.
 • Olaga aktiviteter: innehåll som uppmanar, råder om eller uppmuntrar till deltagande i olagliga aktiviteter, såsom droghandel, bedrägeri, hacking, osv.
 • Integritetsintrång: publicering av personlig information, som privata foton, adressuppgifter eller medicinska journaler, utan samtycke från anmälaren.
 • Brott mot sekretess: offentliggörande av konfidentiell information utan korrekt samtycke.
 • Falsk information: spridning av falsk information som kan vara skadlig för individer, företag eller samhället som helhet.

Det är viktigt att du bifogar bevis vid skickandet av NTD-anmälan som visar att det verkligen finns olagligt innehåll och på vilken grund innehållet är olagligt.


2. Hur skickar du en NTD-anmälan till Bigshopper?


 1. Gå till NTD-anmälningsformuläret.
 2. Fyll i formuläret fullständigt och sätt i sanning.
 3. Glöm inte att bifoga de nödvändiga bevisen!
 4. När du har skickat formuläret kommer du att få en bekräftelse på att din anmälan har mottagits.

3. Vad händer nu?


 • Efter att ha mottagit NTD-anmälningsformuläret kommer vi att behandla det inom två arbetsdagar.
 • Vi kontrollerar om NTD-anmälningsformuläret är korrekt ifyllt och om all information och alla dokument har lämnats in.
  • Om formuläret är felaktigt ifyllt eller om det saknas information eller dokument kan vi inte fortsätta behandlingen av anmälan. Om vi inte behandlar formuläret kommer vi alltid att ge återkoppling till anmälaren.
  • Om formuläret är korrekt ifyllt och vi har all nödvändig information kommer vi att fortsätta behandlingen av formuläret.
 • Vi kommer att bedöma om det tydligt framgår att det berörda innehållet är olagligt.
  • Om innehållet kan betraktas som olagligt kommer vi att ta bort det olagliga innehållet från vår webbplats eller göra det omöjligt att få tillgång till det.
  • Om det inte omedelbart framgår om innehållet kan betraktas som olagligt kommer vi att, inom ramen för hörsel och mot-hörsel, först kontakta vår kund och be om svar på den gjorda anmälan. Vi ger härmed kunden en tidsfrist på två arbetsdagar inom vilken vi förväntar oss ett svar. Beroende på kundens svar kommer vi att besluta om vi ska ta bort innehållet från vår webbplats eller göra det omöjligt att få tillgång till det.
  • Om innehållet inte kan betraktas som olagligt kommer din anmälan att avslås och vi kommer att meddela varför vi har fattat detta beslut.

Naturligtvis kommer vi att hålla dig som rapportör informerad om alla beslut som vi fattar i detta sammanhang. Vi ger ingen juridisk rådgivning, men strävar efter en plattform där varje persons rättigheter respekteras. Rapportörer och rättighetshavare är själva ansvariga för korrektheten i begäran och den tillhandahållna informationen.